fbpx
AKTUALNOŚCI

 

annie spratt s7RO7VMupJ4 unsplashPsychiatra dziecięcy
Lekarz medycyny o specjalizacji psychiatria dzieci i młodzieży
przeprowadza badania medyczno-psychiatryczne
prowadzi konsultacje i porady psychiatryczne
diagnozuje
wystawia recepty i zaświadczenia

NIE PRZEPROWADZA testów psychologicznych

Na czym polega wizyta psychiatryczna?
Lekarz psychiatra specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu problemów psychicznych takich jak:
- zaburzenia ze spektrum autyzmu
-tiki, zespуł Tourette’a
-zaburzenia odżywiania
- zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne,
- epizody maniakalne, CHAD,
- zaburzeń zachowania, zaburzenia lękowe,
- zaburzenia związane ze stresem i adaptacyjne pod postacią objawów somatycznych
-zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
-zaburzenia psychotyczne, schizofrenia
-zaburzenia osobowości
-zaburzenia hiperkinetyczne
-zaburzenia snu

Na spotkaniu lekarz zbiera od rodzica wywiad na temat dziecka/ nastolatka, ocenia stan zdrowia, zapoznaje się z problemem i zaleca leczenie lub badania psychologiczne. Tylko lekarz psychiatra ma uprawnienia do wystawiania zwolnienia L4 z powodu pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. Po diagnozie lekarz może skierować na psychoterapię, która w połączeniu z leczeniem farmakologicznym ma wysoką skuteczność.

OCENA INTELEKTU dzieci i młodzieży

W naszej placówce oferujemy badanie intelektu Skalą Inteligencji Stanford Binet 5. 

Jest to indywidualnie przeprowadzany test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze, odpowiedni dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników, jak i  wiek umysłowy. 

Test stosowany jest, gdy zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe jak spektrum autyzmu, wybitne uzdolnienia) oraz jako jedyny precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Poza diagnozą niepełnosprawności intelektualnej i wybitnych uzdolnień narzędzie to jest dedykowane także do diagnozy dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia), zaburzeniami uwagi (ADD, ADHD). 

Badanie pozwala poznać mocne i słabe strony, aby pozwolić nauczycielom i terapeutom ustalić ścieżkę edukacyjno–terapeutyczną dziecka. 

Średni czas przeprowadzenia testu SB5 w zależności od stosowanej skali i wieku pacjenta zajmuje zazwyczaj od 30 do 90 minut. 

W naszej pracowni rekomendujemy:

  • dla dzieci 3-6 lat: zapisy na 2 sesje, każda po ok. 50 min 
  • dla dzieci od6 r.ż. i nastolatków: zapisy na jedną sesję ok. 90-100 min 

Badanie przeprowadzane jest zgodnie z opisaną procedurą badawczą. Diagnoza polega na wykonaniu szeregu zadań przeprowadzanych  się bez udziały rodzica w gabinecie. 

Polska wersja testu, którą się posługuję nasza placówka to pełna adaptacja najnowszej wersji oryginalnej, normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich przeprowadzonych w latach 2016-2019. 

Test pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Test rekomendowany przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich ds. Psychologii Klinicznej. Test w wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia. 

 

Cena badania: 500 zł (cena obejmuje 2 spotkania diagnostyczne z dzieckiem oraz raport pisemny).

Po badaniu jest możliwość umówienia dodatkowej konsultacji z psychologiem przeprowadzającym badania celem omówienia raportu i zaleceń (omówienie badania- 200 zł). 

jelleke vanooteghem L9tn7oSoIIw unsplashBADNIA ADOS-2 

Badanie ADOS-2  stanowi wystandaryzowany protokół obserwacji, wykorzystywany w diagnozie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  Stanowi jedno z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych, wykorzystywanych w rozpoznawaniu zaburzeń ASD (tzw. “złoty standard” diagnozy autyzmu).  ADOS umożliwia  badanie zachowań charakterystycznych dla ASD w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju językowego. Badanie dostarcza informacji na temat aktualnego funkcjonowania osoby i może stanowić jeden z elementów procesu diagnostycznego osób ze spektrum autyzmu. Badanie nie może być traktowane jako jedyne źródło informacji w procesie diagnozy rozwoju dziecka, a o końcowej diagnozie decyduje lekarz- psychiatra po badaniu pacjenta i zapoznaniu się̨ z pełną dokumentacją

 

Przebieg badania ADOS-2 

Badanie ADOS-2  dla najmłodszych dzieci (od 1 r.ż.) i dzieci w wieku przedszkolnym jest w formie zabawy, podczas której diagnosta wykonuje i sprawdza określone umiejętności i reakcje dziecka m.in. w sferze komunikacji, zabawy, wyobraźni/ kreatywności, powtarzalnych zachowań.  Podczas badania młodszych dzieci obecny jest jeden z rodziców. Badanie z trwa ok.60 min. Po jego ukończeniu diagnosta kodują w protokole zachowania dziecka (część, bez udziału pacjenta). Następnie rodzic umawiany jest na spotkanie, na którym zostaje przekazany pisemny raport wraz z wynikiem diagnozy oraz zostają omówione dalsze zalecenia. Spotkanie to odbywa się w ciągu 2 tygodniu po badaniu. Uwaga! Podczas badania diagnozy, jedna z prób wymaga poczęstowania dziecka przekąską, jeśli dziecko ma określoną dietę wykluczającą rodzić może zgłosić to przed badaniem lub dać osobie prowadzącej przekąski, które dziecko może i lubi.

Badanie ADOS-2 dla dzieci w wieku szkolnym i starszych posługujących się płynnie mową ma formę zabawy oraz krótkich rozmów. Rodzic nie jest obecny podczas badania.  Dla starszych dzieci i nastolatków formuła badania opiera się w dużej części na rozmowie.

Cena badania protokołem ADOS wynosi 1200 zł i obejmuje:

- konsultację psychologiczną z rodzicem poprzedzającą badanie (na tym spotkaniu psycholog zbiera wywiad rozwojowy, zapoznaje się z dokumentacją, może przekazać rodzicowi kwestionariusz do diagnozy spektrum autyzmu- ASRS oraz kwestionariusz dla nauczyciela i dobiera moduł badania), 50 min. 

- spotkanie z dzieckiem celem wykonania modułu badania ADOS-2, 60-90 min.

- przekazanie rodzicom raportu pisemnego z badania i omówienie wyników wraz z zaleceniami, 50 min. 

Po badaniu diagnosta może zalecić konsultację u psychiatry dziecięcego celem postawienia diagnozy klinicznej. O końcowej diagnozie decyduje lekarz- psychiatra po badaniu pacjenta i zapoznaniu się̨  dokumentacją badań.

W naszej placówce wykonacie Państwo pełną diagnozę w kierunku spektrum autyzmu, w tym wizytę u psychiatry dziecięcego. 

Wykonujemy też badanie intelektu, jeśli zalecenie tego wymaga. 

 

peter burdon C2zX9DEVSDs unsplashBADANIE W KIERUNKU SPEKTRUM AUTYZMU z badaniem intelektu

 W ramach diagnozy psychologicznej w kierunku spektrum autyzmu w naszym ośrodku oferujemy  pakiet obserwacyjno-diagnostyczny. 

KROK 1. 

Konsultacja psychologiczna z rodzicami bez udziału dziecka-  zebranie wywiadu rozwojowego, dokumentacji dziecka, wypełnienie kwestionariuszy do pomiaru zachowań związanych ze spektrum autyzmu (1h)

KROK 2. 

Obserwacja i badanie intelektu dziecka (2 h)- dzieci do 6 r.ż. umawiane są 2 x po 1 h, dzieci szkolne mogą mieć wykonane badanie na jednym spotkani do 2 h. 

KROK 3.

Wykonanie badanie narzędziem ADOS-2 do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (tzw. złoty standard diagnozy autyzmu) (1 h)

KROK 4

Przekazanie raportów i wyników badań wraz z omówieniem zaleceń. (1 h)

 

Uwaga! Pakiet nie obejmuje wizyty u lekarza psychiatry. O końcowej diagnozie decyduje lekarz po badaniu pacjenta i zapoznaniu się̨ z pełną dokumentacją. W naszej placówce wykonujemy konsultacje i diagnozy u lekarza psychiatry dziecięcego. 

Biorąc pod uwagę specyfikę problemów i wiek dziecka, nieco inaczej  może być prowadzone postępowanie diagnostyczne w przypadku bardzo małych dziec, jak i  starszych.

 

Umożliwiamy wykonanie osobno poszczególne badań diagnostycznych i uzupełniających, poza pakietem: 

- badanie ADOS-2 (czytaj więcej)

- badanie intelektu dzieci i młodzieży  (czytaj więcej)

- diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna

- diagnoza integracji sensorycznej (czytaj więcej)

- konsultacje  psychologiczne (czytaj więcej),

 

girl-56683 1920

ASD/ Zespół Aspergera - teoria, obszary terapii i wspieranie rozwoju.

Szkolenie dla RODZICÓW I OPIEKUNÓW dzieci z diagnozą Spektrum Zaburzeń Autystycznych (ASD)

 

Termin: 15 kwietnia 2023r. (sobota), godz. 9:30-16:00

 

Czytaj więcej...