fbpx
AKTUALNOŚCI

PSYCHOTERAPIA DZIECI 1200 Kiedy niezbędna jest terapia dla dzieci?

Podstawy terapii dla dzieci skupiają się na kilku głównych elementach, które są dostosowane do specyficznych i indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz emocjonalnych każdego dziecka:

 • terapia powinna odbywać się w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, gdzie dziecko może poczuć się swobodnie i by móc komfortowo wyrażać swoje myśli i uczucia 
  • dla dzieci zabawa jest naturalnym sposobem komunikacji, więc terapeuci często wykorzystują zabawki, gry i zajęcia artystyczne, aby pomóc dzieciom wyrażać emocje
  • terapia często skupia się na rozwoju umiejętności emocjonalnych i społecznych, takich jak rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, radzenie sobie ze złością, nawiązywanie relacji z rówieśnikami i dorosłymi
  • zaangażowanie rodziców w terapię jest kluczowe - terapeuci mogą współpracować z rodzicami, aby nauczyć ich, jak wspierać rozwój dziecka w domu i życiu codziennym
  • terapeuci dostosowują metody pracy do indywidualnych potrzeb, wieku i etapu rozwoju dziecka
  • terapia może pomóc dzieciom uporać się z trudnymi sytuacjami, takimi jak rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, przemoc w rodzinie czy doświadczenia traumatyczne
  • istotna może być również współpraca z nauczycielami, by zapewnić spójne i kompleksowe wsparcie dziecku
  • terapeuci regularnie oceniają postępy dziecka i dostosowują podejście oraz metody pracy na bieżąco, aby jak najlepiej dostosować się do aktualnych potrzeb dziecka

Jakie są różne rodzaje terapii dla dzieci?

Wybór odpowiedniego rodzaju terapii zależy od indywidualnych potrzeb dziecka, jego wieku, specyficznych problemów, z jakimi się zmaga, oraz od dostępności i kwalifikacji specjalistów. Często terapeuci stosują połączenie różnych podejść, aby dostosować terapię do unikalnych potrzeb każdego dziecka. Powszechnie stosowane formy terapii to:

 • Terapia przez zabawę:
  Wykorzystuje zabawę w sposób terapetyczny, by pomóc dzieciom w wyrażaniu swoich emocji, rozumieniu ich oraz rozwiązywaniu problemów, a także w nawiązywaniu interakcji z innymi ludźmi. Jest szczególnie skuteczna dla młodszych dzieci, które mogą mieć trudności z werbalizacją swoich uczuć.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT):
  Skupia się na modyfikacji niepożądanych zachowań i myśli, poprzez systemy nagród i konsekwencji. Jest często stosowana na przykład w leczeniu ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi), a także jest skuteczna w leczeniu lęku, depresji i innych problemów.
 • Integracja sensoryczna:
  Przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, pomaga im w radzeniu sobie z bodźcami sensorycznymi płynącymi ze środowiska.
 • Terapia rodzinna:
  Skupia się na poprawie komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie. Jest szczególnie przydatna, gdy problemy dziecka są ściśle związane z dynamiką rodzinną.
 • Terapia skoncentrowana na traumie:
  Przeznaczona dla dzieci, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń, takich jak przemoc, nadużycia, katastrofy naturalne czy utrata bliskiej osoby.
 • Arteterapia:
  Używa sztuki jako środka do wyrażania emocji i komunikacji. Może obejmować rysowanie, malowanie i inne formy twórczości.
 • Muzykoterapia:
  Wykorzystuje muzykę do poprawy emocjonalnego i behawioralnego funkcjonowania. Może obejmować słuchanie muzyki, śpiew, grę na instrumentach i komponowanie.
 • Terapia psychodynamiczna:
  Skupia się na analizie wewnętrznych konfliktów i nieświadomych wzorców, które mogą wpływać na zachowanie dziecka.

Kiedy i dlaczego terapia może być pomocna dla dzieci?

Terapia może być pomocna dla dzieci w wielu sytuacjach, ponieważ zapewnia im wsparcie, uczy strategii radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami w życiu codziennym i związanych z nimi emocjami. Szczególnie dzieci, które doświadczają lęku, depresji, niskiej samooceny lub trudności w radzeniu sobie z emocjami, korzystając z terapii nauczą się rozumienia i wyrażania swoich uczuć w zdrowy sposób. W przypadku zaburzeń takich jak ADHD, zachowania opozycyjno-buntownicze, czy problemy z agresją - terapia może pomóc w rozwoju umiejętności zarządzania zachowaniem i kontroli impulsów. Terapia może być korzystna dla dzieci, które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu przyjaźni, doświadczają izolacji społecznej lub są ofiarami zastraszania. Także dzieci, które doświadczyły traumy, takiej jak przemoc domowa, nadużycia, śmierć bliskiej osoby, katastrofy naturalne lub wypadki, mogą potrzebować specjalistycznej terapii skoncentrowanej na traumie. Rozwód, separacja rodziców, narodziny rodzeństwa, czy choroba w rodzinie to wydarzenia, które mogą znacząco wpływać na dziecko. Terapia może pomóc w adaptacji do tych zmian. Terapia może też pomóc dzieciom w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i wzmacnianiu ich samooceny. 

Terapia dla dzieci z autyzmem 

Skuteczne metody terapeutyczne stosowane w autyzmie

Terapia dla dzieci z autyzmem jest kluczowym elementem wsparcia, które pomaga im w rozwoju umiejętności społecznych, komunikacyjnych, behawioralnych oraz w radzeniu sobie z wyzwaniami sensorycznymi. Podejście terapeutyczne musi być indywidualnie dostosowane do każdego dziecka, uwzględniając jego unikalne potrzeby i możliwości. 

Terapia dzieci i młodzieży - czym się różni?

Terapia dzieci i młodzieży różni się pod wieloma względami, głównie ze względu na różnice w rozwoju emocjonalnym, poznawczym i społecznym w różnych grupach wiekowych. Ważne jest, aby terapeuci dostosowywali swoje metody do etapu rozwoju i indywidualnych potrzeb każdego dziecka lub młodego człowieka.

ASPEKT DZIECI MŁODZIEŻ

metody komunikacji

Terapia często wykorzystuje zabawę, rysunki i gry jako środki komunikacji. Młodsze dzieci mogą mieć trudności z werbalizacją swoich uczuć, dlatego terapeuci używają bardziej kreatywnych metod, aby pomóc im wyrażać swoje emocje.

Terapia z młodzieżą skłania się bardziej ku tradycyjnym rozmowom i dyskusjom. Młodzi ludzie są zazwyczaj posiadają już rozwinięte umiejętności werbalnego wyrażania swoich myśli i uczuć.

cele

Terapia może skupiać się na problemach behawioralnych, trudnościach w nauce, problemach z przetwarzaniem sensorycznym oraz rozwijaniu umiejętności społecznych.Celem może być rozwój określonych umiejętności, poprawa zachowania i radzenie sobie z emocjami.

W tej grupie wiekowej często poruszane są tematy takie jak tożsamość, relacje rówieśnicze, presja społeczna, problemy w szkole, zdrowie psychiczne (np. lęk, depresja), a także planowanie przyszłości. Terapia może skupiać się na rozwoju samoświadomości, umiejętności radzenia sobie z problemami, rozwiązywania konfliktów i przygotowania do dorosłości.

rola rodziców
i opiekunów

Rodzice i opiekunowie często odgrywają aktywną rolę w terapii dzieci, uczestnicząc w sesjach i stosując strategie terapeutyczne w domu.

Chociaż rodzice nadal są istotni w procesie terapeutycznym, to terapia młodzieży często dąży do większej prywatności i niezależności pacjenta. Młodzież może potrzebować przestrzeni do swobodnego wyrażania się także w trakcie sesji bez obecności rodziców.

rozwój poznawczy
i emocjonalny

Terapia jest dostosowana do ograniczeń poznawczych i emocjonalnych młodszych dzieci, które nadal rozwijają zdolność do rozumienia i przetwarzania informacji.

Młodzi ludzie mają bardziej rozwinięte umiejętności poznawcze i emocjonalne, co umożliwia stosowanie bardziej skomplikowanych i abstrakcyjnych technik terapeutycznych.

praca nad tożsamością

W terapii z dziećmi rzadziej skupia się na kwestiach tożsamości, ponieważ są one w początkowej fazie rozwoju tożsamości.

Tożsamość i poczucie własnej wartości są często kluczowymi obszarami pracy w terapii z młodzieżą, ponieważ są to lata kształtowania się tożsamości i wartości.

samodzielność
w procesie terapeutycznym

W procesie terapeutycznym dzieci zwykle polegają bardziej na wsparciu osób dorosłych.

Młodzi ludzie są zachęcani do większej samodzielności w terapii, włączając w to samodzielne ustalanie celów terapii i aktywny udział w procesie leczenia.

 

Jak dostosować terapię do wieku i indywidualnych potrzeb?

Dostosowanie terapii do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka jest kluczowym elementem skutecznej interwencji terapeutycznej. 

 • Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie szczegółowej rozmowy, aby ustalić indywidualne potrzeby, mocne strony i wyzwania każdego dziecka. Może to obejmować wywiady z rodzicami/opiekunami, obserwacje dziecka, a także formalne testy i kwestionariusze. 
 • Program terapeutyczny powinien być zgodny z etapem rozwojowym dziecka, zarówno pod względem poznawczym, emocjonalnym, jak i fizycznym. Dla młodszych dzieci terapia może częściej przyjmować formę zabawy i być bardziej interaktywna.
 • Włączanie w proces terapeutyczny zainteresowań dziecka może znacznie zwiększyć zaangażowanie i skuteczność terapii. Dzieci są bardziej skłonne do udziału w aktywnościach, które uznają za ciekawe i przyjemne.
 • Aktywne zaangażowanie rodziców i nauczycieli jest kluczowe. Udzielanie im wskazówek i narzędzi do wspierania dziecka w domu i w szkole może przyczynić się do większej spójności i skuteczności terapii.
 • Uwzględnienie wszystkich aspektów życia dziecka, w tym zdrowia fizycznego, środowiska domowego, szkoły i relacji z rówieśnikami, jest ważne dla kompleksowej pomocy. 
 • Szczególnie w przypadku starszych dzieci i młodzieży, ważne jest wspieranie rozwoju samoświadomości i umiejętności samoregulacji.

Terapia sensoryczna dla dzieci

Jak terapia sensoryczna wspomaga rozwój i funkcjonowanie dzieci?

Terapia sensoryczna dla dzieci, znana również jako integracja sensoryczna, jest rodzajem terapii stosowanym głównie u dzieci, które mają trudności z przetwarzaniem informacji sensorycznych. Dzieci te mogą być nadmiernie wrażliwe na bodźce sensoryczne lub niedostatecznie na nie reagować. Cel terapii sensorycznej polega na pomocy dzieciom w lepszym organizowaniu i interpretowaniu bodźców sensorycznych, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania w codziennym życiu. Terapeuci oceniają, jak dziecko reaguje na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe, ruchowe, proprioceptywne (czyli związane z postrzeganiem pozycji ciała) i węchowe. Terapia często odbywa się poprzez zabawę i angażujące aktywności, które są przyjemne dla dziecka. Mogą to być zabawy na placu zabaw, zabawy z piłkami, huśtawkami, skakankami, czy zabawy w wodzie. Może ona skupiać się na rozwijaniu dużej motoryki (takiej jak bieganie, skakanie) oraz małej motoryki (takiej jak pisanie, używanie nożyczek). Terapia pomaga dzieciom w nauce samoregulacji, czyli w kontroli reakcji na bodźce sensoryczne, co przyczynia się do lepszego radzenia sobie z frustracjami, lękiem i innymi emocjami. Zwykle odbywa się w specjalnie zaprojektowanych salach, które umożliwiają bezpieczne eksplorowanie różnych doświadczeń sensorycznych. Terapia sensoryczna jest szczególnie korzystna dla dzieci ze spektrum autyzmu, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, ADHD, a także dla dzieci, które doświadczyły traumy. Pomaga im lepiej rozumieć i reagować na świat wokół nich, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i akademickie.

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod
+48 663 203 603
lub 

+48 22 115 16 87 

lub skontaktuj się poprzez e-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy również do rejestracji online: https://mentalpath.pl/zapisy-on-line