fbpx
Terapia integracji sensorycznej

Fotolia 2109013 XSINTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna (SI) to proces dzięki któremu mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje i integruje wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów aby mogły być użyte w celowym działaniu. Dane pochodzące z receptorów wzrokowych, słuchowych, dotykowych, węchowych, smakowych i przedsionkowych są odpowiednio organizowane w ośrodkowym układzie nerwowym a następnie użyte do formułowania m.in. percepcji, zachowania, uczenia się, napięcia mięśniowego, emocji, planowania ruchu. Jeśli pojawiają się nieprawidłowości w tym zakresie (na etapie integracji wrażeń zmysłowych) mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej.
Dysfunkcje SI wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, mogą manifestować się m.in.: problemami z koordynacją ruchową, trudnościami w nauce, nieodpowiednim napięciem mięśniowym, „niezgrabnością” ruchową, problemami z uwagą i stanem pobudzenia, problemami z samoobsługą, trudnościami w zachowaniu.

Terapia integracji sensorycznej polega na usprawnianiu pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które stanowią bazę do osiągnięcia określonych umiejętności (np. samoobsługi, jazdy na rowerze, nauce czytania i pisania). Poprzez dostarczenie dziecku kontrolowanej przez terapeutę odpowiedniej ilości bodźców stymulujących układy sensoryczne (przedsionkowy, dotykowy, proprioceptywny) następuje poprawa pracy mózgu a w konsekwencji w umiejętnościach z zakresu motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauce i koncentracji uwagi, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, samodzielności, zachowaniu. Zajęcia w atrakcyjnej formie zabawy kierowanej i współtworzonej razem z dzieckiem mają pozytywny wpływ na ogólny jego rozwój.

Terapia SI skierowana jest do dzieci:

- z nadmierną lub zbyt małą wrażliwością na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe
- niewłaściwym poziomem uwagi i problemami w uczeniu się (w tym z dysleksją, ryzykiem dysleksji)
- z problemami z koordynacją ruchową (potykające, „niezgrabne” ruchowo dzieci), męczliwością, nieprawidłowym napięciem mięśniowym
- ze zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomem aktywności ruchowej, impulsywnością, ADHD
- z opóźnieniami rozwoju mowy,
- z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego
- wycofanych społecznie, lękliwych
- z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, wadami genetycznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z problemami z zakresu samoobsługi.
Dysfunkcje SI mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Stopień ich nasilenia jest różny, od lekkiego do znacznego.

Terapia integracji sensorycznej prowadzona jest indywidualnie z pełnym nastawieniem na potrzeby danego dziecka. Podstawą działań jest wcześniej przeprowadzona diagnoza procesów integracji sensorycznej.

W naszej Pracowni posiadamy w pełni wyposażone gabinety z atestowanym sprzętem do terapii integracji sensorycznej.

Zajęcia prowadzą certyfikowani terapeuci integracji sensorycznej II stopnia z uprawnieniami do przeprowadzenia diagnozy i terapii SI