fbpx
Aneta Chojecka- psycholog, psychoterapeuta

Mama23Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja kliniczna dziecka. Ukończyła czteroletnią Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT, dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ oraz studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Aktualnie w trakcie dwuletniego kursu podyplomowego „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. 

W swojej pracy terapeutycznej łączy perspektywę systemową (podstawowe znaczenie rodziny w życiu dziecka,  zaangażowanie rodziców w proces zmiany) oraz podejścia pozwalające budować zasoby dziecka, jego kompetencje emocjonalne oraz umiejętność radzenia sobie z objawami zaburzeń: psychoterapia poznawczo – behawioralna, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,  terapia akceptacji i zaangażowania. W pracy z młodszymi dziećmi wykorzystuje metody oparte na zabawie.

Od 20 lat jest aktywnym zawodowo psychologiem. Pracowała w przedszkolach, szkołach i poradniach. Współpracowała z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Ukończyła dwuletni staż w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Odbyła także staż w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie. Od 2007 jest związana z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 18 w Warszawie. Pracuje również w placówkach prywatnych.

Na co dzień zajmuje się diagnozą psychologiczną, udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom, prowadzi webinary, warsztaty i grupy wsparcia dla rodziców. Jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju zajmuje się indywidualną i grupową terapią dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu, afazją i innymi niepełnosprawnościami. Pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi z zespołem Aspergera, zaburzeniami nastroju, obniżoną samooceną, zaburzeniami lękowymi, objawami somatycznymi,nadpobudliwością psychoruchową, problemami adaptacyjnymi, trudnościami w relacjach rówieśniczych, udziela wsparcia w sytuacji kryzysu w rodzinie. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, systematycznie uczestniczy w szkoleniach z zakresu diagnozy, pomocy psychologicznej i psychoterapii.

W naszym ośrodku zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz prowadzi:  konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze dla rodziców, psychoterapię terapię psychologiczną dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa) oraz terapię psychologiczno-pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym.